Generalforsamling 2003

Dato: 23.04.2003, kl. 19.00
Detaljer:

Referat

Valg af dirigent

Morten fra nr. 118 blev valgt som dirigent.

Formandens beretning

Resultat af de ting, vi talte om ved sidste generalforsamling, blev omtalt såsom mulighed for at få eget antenneanlæg, med da TDC ikke vil sælge, er det for dyrt, hvis vi selv skal til at grave. Man kan sætte sin egen parabol op og melde fra hos TDC, men man skal lige huske, at den ikke må sidde højere end sternen. D.v.s. den må ikke være synlig udefra.

Vores hjemmeside kom også op at stå. www.kongshoejparken.dk . Overskuelig og brugervenlig. Det er ikke alene bestyrelsen, der skal bruge den, den er også til medlemmerne, advokater og ejendoms-mæglere og nye beboere.

Som det kan ses af regnskabet, blev hovedparten af vort kontingent brugt til fliser, ca. 300 m2. Der vil 2003 blive indkøbt nye plæneklippere.

Fastelavnsfesten blev desværre ikke til noget, men vi håber, at nogen vil tage sig af den næste sæson.

Kommunen forventer at lægge ca. 300 m2 fliser i 2003.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse eller anden beslutning

Linda gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Enten optagelse af lån kr. 765.000 til at gøre flisearbejdet på foreningens arealer færdige på én gang ELLER en kontingentforøgelse på 200 kr. til 1.200 kr. pr. år, så vi kunne få lagt lidt flere fliser.

Dette punkt blev vendt og drejet i lidt over halvanden time. Alle var enige om, at man måtte se at blive færdige med nylægning, inden vi skal starte forfra med omlægninger. Herefter gik man til afstemning:

Forslaget om optagelse af lån: nedstemt

Forslag om kontingentforøgelse: nedstemt

Kontingent for 2003/2004

kr. 1.000 + gebyr for indbetaling efter den 2. juni 2003 kr. 100 blev vedtaget.

OBS: Indbetaling efter den 3. juni + 100 kr.

Morten Vilhelmsen meldte sig til at stå for fastelavnsfesten næste år.

Tilbuddet fra Slangerup kommune om lægning af nyt slidlag på stikvejene i Kongshøjparken blev omtalt.

Vort store problem er, at carportene er private, derfor skal hver enkelt grundejer give sin tilladelse til, at der lægges asfalt i carporten. Desuden skal der være ca. 10 cm frit fra asfalt til underkant af hegn.

Dette betyder, at hvis bare 1 grundejer melder fra, så bliver der ingen asfaltering af denne stikvej. Men der var en positiv stemning for at få det gjort, så bestyrelsen går videre med henvendelse for at få en fast pris.

Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen genvalgtes Linda som kasserer i 2 år og Anja for 2 år som bestyrelsesmedlem. Morten Vilhelmsen modtog genvalg som suppleant. Revisorerne Vivi Nicolajsen og Jørgen Moesgård modtog genvalg, og Kim Rolsted blev genvalgt som revisorsuppleant.