Vedtægter

Redigeret 22.05.201822.05.2018

I. Foreningens navn, hjemsted og formål

II. Medlemmer

III. Generalforsamling

IV. Bestyrelsen

V. Regnskabet

VI. Særlige bestemmelse

I. Foreningens navn, hjemsted og formål

§1

Foreningens navn er "Kongshøjparken".
Dens hjemsted er Frederikssund kommune og dens værneting er retten i Hillerød. Foreningens område er 120 bebyggede parceller udstykkede fra matr. nr. 17a og 17d Slangerup by, Slangerup samt matr. nr. 5ao idb med dertil hørende vej og fællesarealer (matr. nr. 17d og 17df Slangerup by, Slangerup samt matr. nr. 5br idb.)

Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Frederikssund kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af kommunalbestyrelsen.

§2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration tinglyst den 12. maj 1972 og med det formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder erhvervelsen af de til bebyggelsen hørende fællesarealer, administration af alle fælles anlæg samt vedligeholdelsen af disse, herunder bekoste vedlige- og renholdelse af fælles hegn, anlæg, legepladser og stiarealer.

Den den maj 1972 tinglyste servitutstiftende deklaration, er tillige tinglyst pantstiftende i hver af de grundejerforening omfattede parceller for et beløb på indtil 1.000,- til fordel for grundejerforeningen til sikkerhed for dækning af udgifterne ved løsning af de i stk. 1 omhandlende opgaver. For-eningen er yderligere pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje og stier måtte blive pålignet en eller flere parceller indenfor foreningens område.

§3

Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilslutte en hovedorganisation af grundejerforeninger.

II. Medlemmer

§4

Enhver ejer af en beboelsesejendom for hvilken bygningsattest er udstedt, og som er opført indenfor grundejerforeningens område, har ret og pligt til at være medlem af foreningen, ligesom et sådant ejerforhold er en nødvendig betingelse for medlemskab.

Såfremt en parcel ejes af flere i foreningen, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelserne overfor foreningen.

Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af en ejendom, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningen for-mue. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin anpart af foreningens formue, ligesom hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

Meddelelse om overdragelse af en parcel, og dermed udtræden for sælgeren og indtræden for købe-ren, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Det indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede skyldige beløb, og får først derved de med medlemskabef følgende rettigheder, når dette sker. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue, og har intet krav på refusion af erlagt kontingent.

Meddelelse om ejendommens overdragelse påhviler såvel sælger som køber.

§5

Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålignes det enkelte medlem, byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtigelser ud over, hvad der er hjemlet ved ovenstående §2.

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

III. Generalforsamling

§6

Generalforsamlingen er - inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser - højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpelt stemmeflerhed for så vidt andet ikke er udtrykkeligt bestemt.

§7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virke i det forløbende år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, som angivet i § 15.
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer og en suppleant.
9. Eventuelt.

Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må - for at blive behandlet - være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden hvert års 1. marts.

Forslag under punkt 9. "Eventuelt" kan ikke bringes til afstemning.

§8

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 20 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom indeholdende motiveret angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§9

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen til hvert enkelt parcel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden. På generalforsamlingen kan kun træffes vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen.

§10

Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælde, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen, enten personligt eller ved fuldmægtig, der bortset fra ægtefællen må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Ingen mødende kan have mere end en fuldmagt.

§11

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hver ejendom har, uanset om ejendommen ejes af flere i foreningen, én stemme. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i foreningens love, dens opløsning eller forening med anden forening eller selskab fordres dog, 75% af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 75% af de mødendes stemmer for.

En sådan beslutning er dog først gyldig, når den er godkendt af frederikssund kommunalbestyrelse, jfr. §1.

§12

På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der ikke må vare bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen, til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemning.

Dirigenten skal, når mindst 3 medlemmer forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning.

§13

Generalforsamlingens forhandlinger er beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og et bestyrelsesmedlem, hvorefter den har fuld beviskraft.

Forhandlingsprotokollen skal efter nærmere aftale være tilgængelig for medlemmerne.

§14

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger er gældende for med-lemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de truf-ne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig at opfylde de dem i henhold til beslutninger pålagte pligter - det være sig økonomiske eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtigelsernes opfyldelse.

IV. Bestyrelsen

§15

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år.

Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og 2 medlemmer afgår i lige år og kassereren og det 3. medlem afgår i ulige år.

På generalforsamlingen vælges desuden en suppleant til bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der fungerer 2 år, og en suppleant.

Suppleanter vælges for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen er ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning.

Ethvert medlem er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne.

§16

Bestyrelsen vælger selv næstformanden til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang, at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for evt. ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførsel af opgaver, der sorterer under den evt. antagne medhjælpers arbejdsområde.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet der dog i hvert udvalg altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Formanden, eller i hans forfald næstformanden, er den korresponderende. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv i mindst 5 år, og der skal tages kopier af alle afsendte skrivelser.

§17

For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den ved nærværende vedtægt givne bemyndighed eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingens bestemmelse, hæfter medlemmerne solidarisk, en for alle og alle for en.

Optagelse af lån skal godkendes på en generalforsamling.

§18

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige som overfor private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen er pligtig med passende mellemrum at orientere medlemmerne om foreningens virke.

Bestyrelsen er, så vidt angår fællesarealer og stier forpligtiget til at tegne sædvanemæssig ansvarsforsikring, såvel som alle sædvanemæssige forsikringer vedrørende de af bestyrelsen administrerede områder eller anlæg i foreningens eje.

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes forfald næstformanden, i forening med et af besty-relsens medlemmer.

§19

Bestyrelsesmøde holdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes forfald næstformandens - stemme udslagsgivende.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen eller nedlægger sit mandat, bliver umyndigg-jort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder suppleanten.

§20

Kassereren modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler de i budgettet vedtagne omkostninger. Betalinger der ikke ligger inden for budgettet og som overstiger 3% af foreningens årlige indtægter, skal attesteres af formanden inden betaling. Attestation skal være skriftlig. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog.

Foreningens likvide beholdning udover kr. 1.000,00 skal forefindes på foreningens bankkonto.

§21

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag og har pligt til mindst en gang årligt uanmeldt at foretage kasseeftersyn. Beretning herom skal indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af revisorerne.

V. Regnskabet

§22

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Betalingsfristen for det ordinære kontingent er 1.juni. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes kontingent til dækning af administrationsomkostninger, driftsomkostninger, samt vedligeholdsomkostninger m.v. vedrørende fællesarealer og stier.
Såfremt noget medlem undlader at betale kontingent rettidigt - ordinært eller ekstraordinært – tillægges et gebyr på kr. 250,- pr. rykker. En regulering af gebyret kan kun ske ved beslutning på foreningens generalforsamling. Endvidere er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retlig inkasso, skadesløst for foreningen. Restance med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes. 

VI. Særlige bestemmelser

§23

Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske, ved at Frederikssund kommune overtager de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue skal tilfalde Frederikssund kommune.
Til top 

# # # # # # # # # # # # # # # # #

Ovenstående blev vedtaget den 05.15.2018

Steen Hansen
Formand