Nyttig information

Redigeret 02.04.202002.04.2020

 

02-04-2020

Generalforsamling, Grundejerforeningen Kongshøjparken.

 

Udsættelse.

 

            Med den igangværende covid-19 smitte,kan vi ikke holde den ellers

               planlagte generalforsamling, mandag den 20 april 2020.

               Regering og Sundhedsmyndighederne, har sat klare påbud, restrik-

               tioner og forsamlings antal, det skal vi rette os efter.

              

               Bestyrelsen har i den sammenhæng, valgt at udsætte datoen.

               Vedtægtens §7, ”ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april

               måned”. Det sker ikke i år (2020)

 

               Vi indkalder så snart det er muligt og vil, i den forbindelse gøre det

               med KORTERE varsel.

               Indkaldelse med relevante bilag, vil blive omdelt 7 dage før gene-

               ralforsamlingen afholdes.

              

               Vi ser frem til en situation, hvor det er tilladt og forsvarligt at vi

               samles bl.a. til Grundejerforeningens Generalforsamling.

 

               Venlig hilsen

               på bestyrelsens vegne

              

               Irene Kofoed-Nielsen

               formand.

 

 

 

 

               Husstands omdelt torsdag den 2. april 2020.

 

 

 

 

 

 

Parkering

På vendepladserne for enden af vejene, bedes der kun korttidsparkeres  med personbiler. Vis venligst hensyn, så der kan foretage en vending uden problemer.

Rotter og fodring af fuglen
Her er en lille artikel om hvorfor fodring af ænder og fugle bør undgås.
Klik her for at læse artiklen.

Alternativt til almindelig vejsalt
For at passe på vores dyrt købte fliser anbefaler bestyrelsen at der bruges Børste UREA i forbindelse med glat
føre bekæmpelse. 

Børste UREA er skånsomt ved katte- og hundepoter samt beplantning og træer. Der er en moderat skadevirkning på biler, fortove, fodtøj og beton. Indeholder ikke chlorider.

Veligeholdelse af vores fliser:  
I stedet for brug af højtryksspuler som skader fliserne er her på andet forslag:

Brug udendørs RODALON der er biologisk nedbrydelig og kræver minimal indsats. Det eneste du behøver er at vande fliserne med en fortynding 1: 5 og håbe på 3 til 6 dages tørvejr. Det  kan også bruges til planværket husk at holde en afstand på 30 cm til de vækster du vil  bevare.


Vandmiljø i søen
Hvis vi vil gøre noget for miljøet i og omkring vores lille sø i "parken" opfordrer vi alle til at følge indholdet i den skrivelse der fulgte med seneste Mosenyt. Er den forsvundet kan det genfindes her. Begræns andefodring (PDF-format) . Desuden gøres opmærksom på at regnvand plus andet flydende der løber i kloakkerne i vejene, løber direkte urenset ud i søen, derfor bør f.eks bilvask og anden forurenene væske ikke hældes i vejafløbene.

 

Postkasser - hvor  er den korrekte placering Hvis man er i tvivl om hvor postkasser skal placeres,se Post Nord. eller eventuelt ved kligge i den seneste udgave af den nye postlov. 

 

Beskæring af træer og buske langs veje, stier og fortorve

Vejvæsnet får mange klager fra gående borgere, bl.a.  kørestolsbrugere og personer med barnevogne, som bliver generet af, at grundejere ikke har klippet hækken og træer, som hænger ud over skel mod fortov og stier. Hvis ikke grundlæggende vedligehold overholdes, bliver det nødvendigt for vejvæsnet at skrive til de enkelte grundejere. Hvis du bor på en hjørnejendom med dårlige oversigtsforhold skal træer og buske holdes nede   Hvis ikke du sørger for beskæring, kan kommunen lade det gøre for din regning..Lovgrundlaget: Lov om offentlig vej § 103 og Lov om privat fællesveje § 47.  Vejen eller fortovet  skal kunne bruges i sin fulde bredde, (det vil sige de steder, hvor der står el- / lysmaster skal  disse være helt frie. Klip ind til skel og klip så meget væk i højden, at der bliver frihøjde på (A) 2,75 meter over fortov og sti, og (B) 4,0 meter overvejbanen.

Renholdelse af fortorve og stier
Kommunen får en del klager fra borgere over ukrudt som løfter fortovsbelægningen, således at belægningen ligger med fremspring, man kan falde over.

Så derfor er der brug for, at få hakkejern og koste frem igen!

I byer og bymæssige bebyggelser påhviler det, i henhold til "regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier! § 5, stk. 1, ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, ved at vedligeholde fortov og sti ud for ejndommen. 

Grundejernes forpligtelse med hensyn til renholdelse i regulativets § 13, stk. 1 og 2, fastat således:

" Den renholdelsespligt der påhviler grundejeren om pligt til at fjerne ukrudt, på veje asfalterede brolagte, flisebelagte eller på anden overfladebehandlede  arealer, til at fjerne affald og andet, der er særlig forurenet eller til ulempe for færdselen, samt ved renholde grøfter, rendestene, nedløbrister  og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. "